Trang chủ

Các điều khoản và điều kiện

1. Website được sở hữu, vận hành và bảo trì bởi TC MOTOR hoặc bên được TC MOTOR chỉ định tại từng thời điểm. Thông qua việc sử dụng Website này, bạn công nhận đã đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện này (Điều Khoản và Điều Kiện).

2. Đối với website này và tất cả nội dung trên Website không được phép sao chép, sửa đổi, tải lên, truyền, phân phối, cấp phép, bán và xuất bản, trừ khi được TC MOTOR rõ ràng đồng ý trước bằng văn bản.

3. Nhãn hiệu "TC MOTOR" và bất kỳ tên sản phẩm, tên dịch vụ hoặc logo nào khác của TC MOTOR được sử dụng, trích dẫn và/hoặc được dẫn chiếu đến ở Website này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của TC MOTOR hoặc các bên liên kết của TC MOTOR. Các tên sản phẩm và/hoặc tên công ty khác được sử dụng trong Website có thể là các nhãn hiệu và/hoặc tên thương mại được bảo vệ của các bên thứ ba.

4. Website, vào từng thời điểm, có thể có các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty cùng tập đoàn. TC MOTOR không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với Website. Khi truy cập một website của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với website đó.